پیدا

نشانه های تسلیم در برابر خدا 97/7/16

درخواست حذف اطلاعات

نشانه های تسلیم در برابر خدا هرچند که به فرموده قرآن، هر ی به نفس خویش آگاه تر و بیناتر است؛ ولی از آنجا که برای هر چیزی نشانه های بیرونی و درونی وجود دارد، توجه به این نشانه ها برای تحلیل و ارزی خود و دیگر بسیار سازنده و مفید است. از این رو قرآن، همواره پس از آنکه موضوعاتی مهم را مطرح می کند، ضمن بیان آثار و کارکردهای آن، نگاهی به نشانه های آن دارد؛ زیرا بسیاری از امور معنوی و باطنی را تنها می توان از راه آثار و نشانه های آن تشخیص داد.یکی از مسائل و موضوعات معنوی و باطنی مسئله تسلیم و اطاعت است که به جز از راه نشانه ها نمی توان آن را یافت؛ زیرا هر ی می تواند مدعی اطاعت و تسلیم باشد ولی تا زمانی که در بحبوبه عمل و کار نرسیده نمی توان از تسلیم شخص و یا خود سخن گفت. انسان هنگامی می تواند ارزی درستی از مسئله تسلیم و اطاعت محض خود یا دیگری داشته باشد که در هنگام عمل به ویژه اعمال سخت و دشوار، اطاعت و تسلیم خویش را نشان دهد.در گفتار مردم داستانی از ارادت و تسلیم شخصی نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آمده است که وی خود را تسلیم محض و مطیع آن جناب می دانسته و آرزو داشته است تا جان خویش را برای آن حضرت(ع) فدا کند.