پیدا

اعمال انسان چگونه در آ ت به او نشان داده خواهد شد؟ 97/7/20

درخواست حذف اطلاعات

گفتار سودمند اعمال انسان چگونه در آ ت به او نشان داده خواهد شد؟:مسأله تجسم اعمال از مسائل مربوط به جهان پس از مرگ است. این مسأله، گرچه شاخه ‎ای از کیفر و پاداش ا وی است، ولی در بحث شهود و گواهان قیامت نیز می ‎تواند راه‎گشا باشد؛ زیرا هرگاه کردار انسان گناه‎کار در سرای دیگر تجسم یابد، خود بهترین شاهد و گواه بر جرم بوده و راه هرگونه انکار را بر او می‎بندد. مقصود از «تجسم» یا «تمثل» این است که آن‎چه انسان در این جهان انجام داده است، در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردد. و به عبارت دیگر: پاداش‎ها و کیفرها، نعمت‎ها و نقمت‎ها، شادمانی و سرور، درد و شکنجه‎های ا وی، همه و همه همان حقایق اعمال دنیوی انسان‎ها است که در حیات ا وی خود را نشان می‎دهند.